Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΣΙΜΑ
 

συντάχτηκε το έτος 1841, στις 18 Μαρτίου

Στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Αμήν.Κατά το σωτήριο έτος 1841, στις 18 Μαρτίου, εγώ ο Νικόλαος Παύλου Ζωσιμάς, ευγενής Γραικός, και Ιππότης του δευτέρου Τάγματος των Ταξιαρχών του Σωτήρος της Ελλάδος, απο την πόλη των Ιωαννίνων, την πρωτεύουσα της Ηπείρου, βρισκόμενος στη Νίζνα, πόλη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, έχοντας με θεϊκή ευσπλαχνία, σώο το νου και υγιή τη σκέψη μου, όλες τις αισθήσεις μου, επειδή φοβάμαι το άδηλο και απρόοπτο του θανάτου, αποφάσισα, με δική μου θέληση και ελεύθερη γνώμη, με την παρούσα διαθήκη μου, να τακτοποιήσω όλη την κοινή, με τους μακαρίτες αδελφούς μου, και αμέριστη περιουσία, που μας χάρισε σε τούτο το μάταιο βίο, η άπειρη ευσπλαχνία του Παναγάθου Θεού, με τους προσωπικούς μας μόχθους και ιδρώτα. Αυτής της περιουσίας έμεινα εγώ μόνος, νόμιμος και τέλειος κληρονόμος? επιθυμώ δε απλά να την ονομάζω δική μας.
Παρακαλώ, λοιπόν την θεία Αυτού Αγαθότητα να με καθοδηγήσει να τακτοποιήσω αυτή την περιουσία ικανοποιώντας το Πανάγαθο Αυτού θέλημα, προς ανάπαυση της ψυχής των αξιομνημόνευτων Γονέων μου, των Αδελφών μου και της δικής μου.
Κατά πρώτο λοιπόν, παραδίνω την ταπεινή ψυχή μου στην ευσπλαχνία του Θεού, με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, του φύλακα Αγγέλου μου και πάντων των Αγίων της Ουρανίου Βασιλείας? έπειτα δίνω την οφειλόμενη συγχώρεση προς όλους μαζί τους αδελφούς μου χριστιανούς και προς εκείνους οι οποίοι με λόγια ή με έργα με αδίκησαν, ή με πίκραναν, παρακαλώντας αυτούς με όλη μου την ψυχή και την καρδιά, να συγχωρήσουν και εμένα τον αμαρτωλό, γιατί ως άνθρωπος, είτε με έργα είτε με λόγια αμάρτησα ως προς αυτούς.
Επομένως με βάση το δικαίωμα του τέλειου, νομίμου και μοναδικού κληρονόμου όλης της κοινής και αμέριστης περιουσίας μας που απόκτησα μαζί με τους μακαρίτες Αδελφούς μου:


Άρθρο Α΄


Αποκαθιστώ Γενικούς Επιτρόπους μου, πληρεξουσίους διοικητές της παρούσας διαθήκης μου, και μόνους εκπληρωτές αυτής, τους προσφιλέστατους φίλους μου που είναι εγκατεστημένοι και εργάζονται στη Μόσχα, τον Πανευγενέστατο Μαγιόρο κύριον Κωνσταντίνο Δημητρίου Πασχάλη, τον Ευγενέστατο κύριο Νικόλαο Μιχαήλ Πατσιμάδη, διορισμένο πρόξενο στη Μόσχα απο το βασιλιά της Ελλάδος και τον εντιμότατο της Νίζνας Γραικό και της Μόσχας πρόσκαιρο εκπρόσωπο κύριο Αντώνιο Παύλου Κομψόπουλο τους οποίους παρακαλώ να δεχθούν με πρόθυμη καρδιά αυτή την επιτροπία, να εκπληρώσουν και να εκτελέσουν με φιλάγαθο χριστιανικό ζήλο, όλα όσα ορίζω στην παρούσα διαθήκη μου. ............


Άρθρο Β΄


........ Παραλαμβάνοντες, οι παραπάνω αναγραφόμενοι κύριοι Γενικοί Επίτροποί μου, τα γραμμάτια (που ήταν του Αυτοκρατορικού Ορφανοτροφείου της Μόσχας) έχουν όλη την πληρεξουσιότητα απο μένα, με βάση την παρούσα διαθήκη μου, να παίρνουν απ΄ αυτά τα γραμμάτια τον τόκο απο το Αυτοκρατορικό Ορφανοτροφείο της Μόσχας και να τον στέλνουν στην πατρίδα μου τα Ιωάννινα, για να ενεργοποιηθούν και να λειτουργήσουν τα καταστήματα τα οποία ορίζω με την παρούσα διαθήκη. ...............


Άρθρο Δ΄


........ Αν κάποτε ήθελε συσταθεί στο Βασίλειο της Ελλάδος θησαυροφυλάκιο βάσιμο και τακτικό, όπως στη Ορθόδοξη Αυτοκρατορία της Ρωσίας, τότε παρακαλώ τους κυρίους Επιτρόπους μου, όλα αυτά τα χρηματικά μου κεφάλαια να τα μεταφέρουν στο Ελληνικό Κράτος, καταθέτοντάς τα αιώνια και αναφαίρετα στο όνομα των καταστημάτων τα οποία περιλαμβάνονται σ΄ αυτή τη διαθήκη.


Άρθρο Ε΄(Αναφέρεται στην κατασκευή, λειτουργία και κάλυψη των εξόδων της Ζωσιμαίας Σχολής)

Αφήνω εκ μέρους των αδελφών Ζωσιμάδων, για ωφέλεια του Δημοσίου Ελληνικού Σχολείου στα Ιωάννινα (Ζωσιμαία Σχολή) δύο γραμμάτια του Αυτοκρατορικού Ορφανοτροφείου της Μόσχας γραμμένα το μεν ένα στις 11 Μαΐου 1792 υπ΄ αριθμό 935 σε αργυρά ρούβλια δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα τρία καπίκια αργυρά (17.142,83), απο ασσιγνάτσιες ρούβλια εξήντα χιλιάδες (60.000) το δε άλλο στις 3 Δεκεμβρίου 1815 υπ΄ αριθμό 57.172 σε αργυρά ρούβλια δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα τρία καπίκια αργυρά (17.142,83), απο ασσιγνάτσιες ρούβλια εξήντα χιλιάδες (60.000). Συγκεφαλαιούμενα όλα δε αργυρά ρούβλια τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε και εκατόν εξήντα έξ καπίκια αργυρά (34.285,66), απο ασσιγνάτσιες ρούβλια εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000), που είναι κατατειθεμένα απο εμάς τους αδελφούς Ζωσιμάδες.
Αφήνω επίσης, για ωφέλεια του ίδιου Ελληνικού Σχολείου, εκ μέρους της Ζωσιμαίας Αδελφότητος, σε αργυρά ρούβλια τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα πέντε καπίκια αργυρά (37.142,85), απο ασσιγνάτσιες ρούβλια εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000). Αυτά, παρακαλώ τους κυρίους Γενικούς Επιτρόπους μου να τα καταθέσουν στο Αυτοκρατορικό Ορφανοτροφείο της Μόσχας, λαμβάνοντες γραμμάτιο στο όνομα του αναφερθέντος Δημοσίου Γενικού Ελληνικού Σχολείου το οποίο γραμμάτιο να περιέχει τα εξής: Αυτό το ποσό σε αργυρά ρούβλια τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα πέντε καπίκια αργυρά (37.142,85), απο ασσιγνάτσιες ρούβλια εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000), κατατέθηκε απο τη Ζωσιμαία Αδελφότητα, χωρίς διορία, ώστε, όταν κάποτε ήθελε συσταθεί θησαυροφυλάκιο στο Βασίλειο της Ελλάδος, να τα καταθέσουν αιώνια και αναφαίρετα. Ο τόκος δε απο αυτά τα αργυρά ρούβλια τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα πέντε καπίκια αργυρά, μαζί με τους τόκους απο τα παραπάνω δύο γραμμάτια σε αργυρά ρούβλια τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε και εκατόν εξήντα εξ καπίκια αργυρά, που όλα μαζί μας δίνουν το ποσό σε αργυρά ρούβλια εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσια είκοσι οκτώ και πενήντα ένα καπίκια αργυρά, απο ασσιγνάτσιες ρούβλια διακόσιες πενήντα χιλιάδες, να αποστέλλεται κατ΄ έτος προς τους κατά καιρό εκλεγμένους Εφόρους του αυτού Γενικού Ελληνικού Σχολείου και Επιτρόπους των τεσσάρων εκκλησιών, του Αγίου Αθανασίου της Μητροπόλεως, της Υπεραγίας Θεοτόκου της επιλεγομένης του Αρχιμανδρειού, του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού και της Αγίας Μαρίνης. Αυτούς τους ορίζω, ώστε, αφού οικοδομηθεί το παραπάνω αναφερόμενο Σχολείο, και αφού διορισθούν οι δάσκαλοι που πρέπει, να έχουν το κύρος να παίρνουν κάθε χρόνο, με τακτική επιτροπεία τους τόκους απο τα αναφερθέντα διακόσιες πενήντα χιλιάδες ρούβλια απο ασσιγνάτσιες δηλαδή εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσια είκοσι οκτώ ρούβλια αργυρά και πενήντα επτά καπίκια αργυρά. Απο την εκκαθάριση δε των αναφερθέντων τόκων να πληρώνονται οι ετήσιοι μισθοί των δασκάλων, υποδασκάλων και επιστατών, καθώς επίσης του γραμματέα και του βιβλιοθηκαρίου της Σχολής. Σ΄ αυτές τις επιστασίες να διορίζονται απο τους Εφόρους δύο απο τους υποδασκάλους και να πληρώνονται όλα τα άλλα έξοδα που είναι αναγκαία στο Σχολείο. Δεύτερο, να αγοράζονται, ανάλογα με την ανάγκη, τα αναγκαία για τη μάθηση όργανα, καθώς και τα πιο χρήσιμα βιβλία για χρήση απο τους πτωχούς μαθητές. Και τρίτο, εκτός απο τα παραπάνω να κατασκευαστεί μια μεταλλική σφραγίδα που να έχει χαραγμένη τη σεβάσμια εικόνα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού και κυκλικά την επιγραφή «Σφραγίς του εν Ιωαννίνοις Δημοσίου Γενικού Ελληνικού Σχολείου»
Αφήνω επίσης, εκ μέρους της Ζωσιμαίας Αδελφότητος, σε αργυρά ρούβλια έντεκα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι οκτώ και πενήντα επτά καπίκια αργυρά (11.428,57), απο ασσιγνάτσιες ρούβλια σαράντα χιλιάδες (40.000), για την οικοδομή του Δημοσίου Γενικού Ελληνικού Σχολείου. Αυτά, παρακαλώ τους κυρίους Γενικούς Επιτρόπους μου να τα καταθέσουν στο Αυτοκρατορικό Ορφανοτροφείο της Μόσχας, λαμβάνοντες γραμμάτιο στο όνομα του αναφερθέντος Σχολείου, το οποίο γραμμάτιο να αναφέρει τα εξής: Αυτό το ποσό των έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ αργυρών ρουβλίων και πενήντα επτά καπικίων αργυρών, κατατέθηκε απο τη Ζωσιμαία Αδελφότητα, χωρίς διορία: όταν κάποτε ήθελε αποκατασταθεί η πόλις των Ιωαννίνων, επικρατήσει σ΄ αυτή ευνομία και ευταξία και ληφθεί απο τη διοίκηση άδεια για την οικοδομή του Σχολείου, παρακαλώ τους κυρίους Επιτρόπους μου, με την πρώτη ευκαιρία, να στείλουν αυτό το παραπάνω ποσό στα Ιωάννινα, σ΄ εκείνους που θα εκλεγούν με ψήφο για την οικοδομή του αναφερθέντος Σχολείου. Προσέτι ορίζω, σε γενική συνέλευση των Δημογερόντων των Ιωαννίνων, των πιο έγκριτων και των πιο έμπειρων Ιωαννιτών, να εκλεγούν με ψήφο τέσσερις Έφοροι του Σχολείου που πρόκειται να οικοδομηθεί, οι οποίοι να αποτελούν το συμβούλιο αυτού. Απο αυτούς ο ένας ή οι δύο να δεχθούν και την επιστασία της οικοδομής του Σχολείου. Επιπλέον, αγοράστηκαν στην πόλη των Ιωαννίνων, σε δύο μέρη, απο τη Ζωσιμαία Αδελφότητα τέσσερα σπίτια, τα μεν δύο, του Μαλίκου και του Μπαμπανίκου, που ήταν ευάερα και ευρύχωρα, και σε καλή τοποθεσία, είχαν αγοραστεί πιο πριν και μπορούσαν περισσότερο να ωφελήσουν τους μαθητές. Είναι δική μου θέληση και για ευχαρίστηση της Ζωσιμαίας Αδελφότητας, να γίνει η οικοδομή του Γενικού Δημοσίου Ελληνικού Σχολείου στο ίδιο μέρος και εκεί πρέπει να στραφεί όλη η φροντίδα και η προσπάθεια της Κοινότητας των Ιωαννίνων. Σε αντίθετη περίπτωση, το παραπάνω Σχολείο να γίνει στα σπίτια του Δημητρίου Αθανασίου και του Μπέρκου, τα οποία είχαν αγοραστεί αργότερα απο τη Ζωσιμαία Αδελφότητα. Όποια απο τα παραπάνω σπίτια μείνουν, έχουν την πληρεξουσιότητα οι κύριοι Γενικοί Επίτροποί μου να ορίσουν και γι΄ αυτά το πιο συμφέρον και να αποφασίσουν ότι θεωρηθεί σωστό για το Σχολείο που πρόκειται να οικοδομηθεί. Τους κυρίους Γενικούς Επιτρόπους μου παρακαλώ να εμβάσουν το αναφερθέν ποσό των έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ αργυρών ρουβλίων και πενήντα επτά καπικίων αργυρών προς τους εφόρους που θα εκλεγούν με ψήφο για την οικοδομή του Σχολείου.
Η οικοδομή του Σχολείου να γίνει όσο το δυνατόν πιο ευρύχωρη και να έχει όλα τα επί μέρους κτίσματα που είναι αναγκαία, ιδιαίτερα δε την βιβλιοθήκη και το αρχείο αυτού. Σ΄ αυτό το Σχολείο επιθυμώ, ανάμεσα στους άλλους δασκάλους να διορισθεί και δάσκαλος ιερωμένος, γνώστης της ελληνικής γλώσσας, να παραδίδει την Ιερά Γραφή και Κατήχηση της Ορθοδόξου Πίστεώς μας σε όλους τους μαθητές. Καλόν είναι να διδάσκονται και άλλες γλώσσες και όσες απο τις Επιστήμες και τις Ελεύθερες τέχνες θεωρηθούν απο τους Εφόρους πιο αναγκαίες, και αρκούν τα εισοδήματα του Σχολείου.
Κάθε χρόνο δε, σε κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα του θέρους, να γίνεται η εξέταση στην πρόοδο των μαθητών και να δίδεται, ύστερα απ΄ αυτήν, ένα βραβείο σε κάθε μαθητή, ανάλογο με την επίδοσή του, κατά το παράδειγμα της φωτισμένης Ευρώπης.
Όσο τόκο θα λάβει το ποσό των έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ αργυρών ρουβλίων και πενήντα επτά καπικίων αργυρών αυτός να χρησιμοποιηθεί για την οικοδομή του παραπάνω Σχολείου.
Αφού εκπληρωθούν όλα αυτά, όσα χρήματα μείνουν απο την εκκαθάριση των ετησίων τόκων, να ξοδευτούν για την διατροφή τόσων υποτρόφων μαθητών για όσους επαρκούν τα χρήματα που περισσεύουν. Αυτοί δε οι υπότροφοι μαθητές, μετά την ετησία συνήθη εξέταση της προόδου τους στα μαθήματα του Σχολείου, να εκλέγονται με κλήρο, με την παρουσία του κατά καιρό Άρχοντα, του Πανιερωτάτου Αγίου Μητροπολίτου, των Δημογερόντων και των Εφόρων της Σχολής. Οι υπότροφοι αυτοί μαθητές να κατάγονται απο τα Ιωάννινα και τα γύρω χωριά, να είναι οι πιο πτωχοί αλλά ευφυείς και ενάρετοι.
Όλη η παραπάνω δαπάνη για τη Σχολή να γίνεται απο τον οικονόμο αυτής. Αυτός κάθε τριμηνία να δίνει στους άλλους Εφόρους τον ακριβή και τακτικό λογαριασμό των χρημάτων που λαμβάνει για το Σχολείο. Κάθε χρόνο δε, κατά τον μήνα Ιανουάριο, να συντάσσεται απο το συμβούλιο των τεσσάρων εφόρων, ο γενικός λογαριασμός των χρημάτων που δαπανήθηκαν για το Σχολείο κατά τον περασμένο χρόνο. Αυτό τον λογαριασμό, σε Γενική Συνέλευση των Δημογερόντων και των πιο εγκρίτων πολιτών με την παρουσία του Πανιερωτάτου Αγίου Μητροπολίτου, να τον δίδουν οι έφοροι για έλεγχο και επικύρωση, στέλνοντας αντίγραφο στους εδώ, κατά καιρούς, κυρίους γενικούς επιτρόπους μου.


Άρθρο ΣΤ΄


(Αναφέρεται στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων)

Αφήνω εκ μέρους της Ζωσιμαίας Αδελφότητος, για ωφέλεια του κοινού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ένα γραμμάτιο του Αυτοκρατορικού Ορφανοτροφείου της Μόσχας γραμμένο την 1η Δεκεμβρίου 1800 υπ΄ αριθμό 6.992 σε αργυρά ρούβλια οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα και σαράντα δύο καπίκια αργυρά (8.571,42), απο ασσιγνάτσιες ρούβλια τριάντα χιλιάδες (30.000) που έχουν κατατεθεί για πάντα απο τη Ζωσιμαία Αδελφότητα.
Προσφέρω επίσης, εκ μέρους της Ζωσιμαίας Αδελφότητος για ωφέλεια του ίδιου Νοσοκομείου πέντε χιλιάδες επτακόσια δέκα τέσσερα και είκοσι οκτώ καπίκια αργυρά (5.714,42), απο ασσιγνάτσιες ρούβλια είκοσι χιλιάδες (20.000)
(Η διαχείριση του ποσού και των αναλογούντων τόκων ορίζεται να γίνεται απο συγκεκριμένη επιτροπή όπως και για τη Ζωσιμαία Σχολή)


Άρθρο Ζ΄


(Αναφέρεται σε προικοδοτήσεις πτωχών κοριτσιών)


Αφήνω επίσης εκ μέρους των Αδελφών Ζωσιμαδών για να παντρεύονται είκοσι πέντε (25) πτωχά και ορφανά κορίτσια, τα μεν είκοσι απο την πόλη των Ιωαννίνων τα δε πέντε απο τα περίχωρα των Ζαγορίων που αναφέρονται πιο κάτω, δύο γραμμάτια του Αυτοκρατορικού Ορφανοτροφείου της Μόσχας (συνολικής αξίας 25.714,25 αργυρών ρουβλίων) και απο ασσιγνάτσιες ρούβλια ενενήντα χιλιάδες (90.000) ............
(Η διαχείριση του ποσού και των αναλογούντων τόκων ορίζεται να γίνεται απο συγκεκριμένη επιτροπή όπως και για τη Ζωσιμαία Σχολή)


Άρθρο Η΄


(Αναφέρεται σε ενίσχυση των πτωχών των Ιωαννίνων)

Αφήνω επίσης εκ μέρους των Αδελφών Ζωσιμαδών για τους πτωχούς των Ιωαννίνων και για γνωστά και ξεπεσμένα σπίτια, ένα γραμμάτιο του Αυτοκρατορικού Ορφανοτροφείου της Μόσχας (συνολικής αξίας 8.571,42 αργυρών ρουβλίων) και απο ασσιγνάτσιες ρούβλια τριάντα χιλιάδες (30.000)
Προσφέρω επίσης εκ μέρους της Ζωσιμαίας Αδελφότητος, αργυρά ρούβλια (22.587,14), απο ασσιγνάτσιες ρούβλια ογδόντα χιλιάδες (80.000)........ για τους πτωχούς των Ιωαννίνων και τα αποκλεισμένα και ξεπεσμένα σπίτια. .........
(Η διαχείριση του ποσού και των αναλογούντων τόκων ορίζεται να γίνεται από συγκεκριμένη επιτροπή όπως και για τη Ζωσιμαία Σχολή)


Άρθρο Θ΄


(Αναφέρεται στην οικοδόμηση και λειτουργία του Πτωχοκομείου)


Προσφέρω επίσης εκ μέρους της Ζωσιμαίας Αδελφότητος, αργυρά ρούβλια (28.571,57), από ασσιγνάτσιες ρούβλια εκατό χιλιάδες (100.000)........ Το ποσό αυτό κατατέθηκε για το φτωχοκομείο που συστάθηκε από μας στα Ιωάννινα για είκοσι ή τριάντα ανθρώπους πτωχούς, γέροντες και γερόντισσες, αδύνατους και σακάτηδες........
(Η διαχείριση του ποσού και των αναλογούντων τόκων ορίζεται να γίνεται από συγκεκριμένη επιτροπή όπως και για τη Ζωσιμαία Σχολή)


Άρθρο ΙΑ΄


(Αναφέρεται στην εξαγορά χρεών φυλακισμένων και ενίσχυση φτωχών και δυστυχισμένων)


Προσφέρω επίσης εκ μέρους της Ζωσιμαίας Αδελφότητος, αργυρά ρούβλια (11.428,57), απο ασσιγνάτσιες ρούβλια σαράντα χιλιάδες (40.000)........για την εξαγορά φυλακισμένων για χρέη, πτωχών και δυστυχισμένων ανθρώπων...........................
(Η διαχείριση του ποσού και των αναλογούντων τόκων ορίζεται να γίνεται από συγκεκριμένη επιτροπή όπως και για τη Ζωσιμαία Σχολή)


Άρθρο ΙΒ΄


(Αναφέρεται στην ανακαίνιση δύο εκκλησιών στα Ιωάννινα)


Προσφέρω επίσης εκ μέρους της Ζωσιμαίας Αδελφότητος για την αναγκαία ανακαίνιση και τον στολισμό των δύο εκκλησιών στα Ιωάννινα (αναφέρεται ο Άγιος Νικόλαος ο Θαυματουργός και η Αγία Μαρίνα), που κάηκαν σε καιρό ανωμαλίας αργυρά ρούβλια (14.285,85), από ασσιγνάτσιες ρούβλια πενήντα χιλιάδες (50.000)........
(Η διαχείριση του ποσού και των αναλογούντων τόκων ορίζεται να γίνεται από συγκεκριμένη επιτροπή όπως και για τη Ζωσιμαία Σχολή)


Άρθρο ΙΔ΄


(Αναφέρεται στην Ελληνική κοινότητα της Νίζνας)

Προσφέρω επίσης εκ μέρους της Ζωσιμαίας Αδελφότητος στην εδώ Κοινότητα δηλαδή το Γραικικό Μαγιστράτο της Νίζνας ένα γραμμάτιο με αριθμό 78.664 σε αργυρά ρούβλια 2.857,14 και απο ασσιγνάτσιες ρούβλια δέκα χιλιάδες (10.000)...........(καθορίζεται τμηματικά να δίδονται) για να τα χρησιμοποιούν όταν κάνουν διόρθωση της Εκκλησίας, για να μνημονεύονται τα ονόματα των γονέων μου, των αδελφών μου και το δικό μου στην Ιερά Προσκομιδή, για τον φύλακα του Κοιμητηρίου, το νεωκόρο της εκκλησίας και να προικίζονται πτωχά κορίτσια.............


Άρθρο ΙΕ΄


(Αναφέρεται στην ενίσχυση πέντε εκκλησιών των Ιωαννίνων)


Επίσης θέλω οι προαναφερόμενοι κύριοι Επίτροποί μου να τοποθετήσουν στο Αυτοκρατορικό Ορφανοτροφείο της Μόσχας σε αργυρά ρούβλια 2.857,14 και από ασσιγνάτσιες ρούβλια δέκα χιλιάδες (10.000) στο όνομα των πέντε εκκλησιών και εφημερίων στα Ιωάννινα, του Αγίου Αθανασίου της Μητροπόλεως, του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Αγίας Μαρίνης και της Περιβλέπτου. ............ Ο τόκος από αυτό το ποσό να αποστέλλεται κάθε χρόνο στον Προεστό των Ιωαννίνων και τους επιτρόπους των πέντε αυτών εξωκλησιών και τα μεν μισά να δίδονται για κεριά και λάδι στις εκκλησίες και τα υπόλοιπα αναλογικά στους εφημέριους των εκκλησιών για μνημόσυνο των γονέων μας, της Ζωσιμαίας Αδελφότητος και των συγγενών τους.
.........................................


Άρθρο Λ΄


(Αναφέρεται στην ενίσχυση σχολείου και ορφανοτροφείου στην Πάτμο)


Επίσης προσφέρω εκ μέρους της Ζωσιμαίας Αδελφότητος για το Ορφανοτροφείο και το Ελληνικό Σχολείο της Πάτμου σε αργυρά ρούβλια 2.857,14 και από ασσιγνάτσιες ρούβλια δέκα χιλιάδες (10.000)...........(καθορίζεται η επιτροπή των Δημογερόντων και ο τρόπος διαχείρισης του ποσού)


Άρθρα ΛΒ΄ & ΛΓ΄


(Αναφέρεται στην κηδεία του και τα μνημόσυνα και τα κινητά)


Επίσης αφήνω σε αργυρά ρούβλια 1.714,28 από ασσιγνάτσιες ρούβλια έξι χιλιάδες (6.000) για την κηδεία μου, για μνημόσυνά μου μέχρι τους τρεις χρόνους. ..... Όσα μετρητά ήθελαν βρεθεί στο κομοδίνο μου να τα χρησιμοποιήσουν για τον ενταφιασμό μου ...... και να δώσουν σε όλες τις εκκλησίες της Νίζνα και στα δύο μοναστήρια από 28 αργυρά ρούβλια.......


Άρθρο ΛΔ΄


(Αναφέρεται στην ενίσχυση δέκα συγκεκριμένων κοριτσιών)

Αφήνω εκ μέρους της Ζωσιμαίας Αδελφότητος σε αργυρά ρούβλια 714,28 από ασσιγνάτσιες ρούβλια δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) τα οποία να δοθούν σε δέκα κορίτσια σύμφωνα με την εσωτερική σημείωση την οποία έχω μέσα στη διαθήκη μου .............


Άρθρο ΛΖ΄

(Αναφέρεται στην εκτύπωση και διανομή βιβλίων)


...... Παρακαλώ τους κυρίους Γενικούς Επιτρόπους να ορίσουν να τυπωθούν τα Κυριακοδρόμια του Ευαγγελίου και των Αποστόλων από χίλια διακόσια αντίτυπα και να μοιραστούν δωρεάν στο Γένος σε πόλεις και χωριά..........


Άρθρο ΛΗ΄


(Αναφέρεται στην ενίσχυση δέκα συγκεκριμένων κοριτσιών)


Προσφέρω ακόμη, εκ μέρους της Ζωσιμαίας Αδελφότητος για την οικοδομή του Μοναστηριού του Σωτήρος που βρίσκεται στο νησί Ιωαννίνων, σε αργυρά ρούβλια 571,42 από ασσιγνάτσιες ρούβλια δύο χιλιάδες (2.000) ........ Όσα μετρητά ήθελαν περισσεύσει να σταλούν στους κυρίους Εφόρους του Γενικού Ελληνικού Σχολείου και στους συγγενείς μου (τους καθορίζει) για να τα μοιράσουν σε ορφανά κορίτσια και πτωχούς και κλεισμένα σπίτια όπως κρίνουν σωστό και δίκαιο.


Άρθρο ΛΘ΄


..............
Ιδού με την βοήθεια της Θείας Χάριτος τελείωσα τη διαθήκη μου γραμμένη σύμφωνα με την δική μου γνώμη, θέληση και ευχαρίστηση.
................
Αυτή τη διαθήκη με θέληση και προσωπική αίτηση του διαθέτη πανευγενούς Γραικού και Ιππότου του 2ου Τάγματος των Ταξιαρχών του Σωτήρος του Βασιλείου της Ελλάδος, Νικολάου Παύλου Ζωσιμά, έγραψα εγώ ο Γραικός της Νίζνας Χρήστος Παντελή Μαυρομάτης και της έντιμης Γραικικής Κοινότητος της Νίζνας ψάλτης των Ιερών Εκκλησιών.
Την παρούσα διαθήκη υπογράφω και σφραγίζω με τη βούλα της Αδελφότητός μου, εγώ ο ευγενής Ρωμαλιος και Ιππότης του 2ου Τάγματος των Ταξιαρχών του Σωτήρος του Βασιλείου της Ελλάδος από την πόλη της Ηπείρου Ιωάννινα, ο Νικόλαος Παύλου Ζωσιμάς.
Βεβαιώνω ότι αυτή η διαθήκη γράφτηκε με τη θέληση του ευγενεστάτου Γραικού και Ιππότου του 2ου Τάγματος των Ταξιαρχών του Σωτήρος του Βασιλείου της Ελλάδος, Νικολάου Παύλου Ζωσιμά, υπογράφηκε ιδιόχειρα απ΄ αυτόν έχοντας σώο το νου και υγειά τη σκέψη. Με προσωπική δε αίτηση του ίδιου διαθέτη μαρτυρώ και υπογράφω εγώ ο εφημέριος της Γραικικής Εκκλησίας της Νίζνας και πνευματικός αυτού πατέρας ιερομόναχος Γρηγόριος Ιωάννη Συχνής.
Ο σύμβουλος της αυλής Χριστόφορος Ιερόπαις μαρτυρώ.
Σ΄ αυτή τη διαθήκη είμαι μάρτυρας εγώ ο έμπορος της Νίζνας Γρηγόριος Μακάροβ.
Της Νίζνας Γραικός Κωνσταντίνος Ποπόβ μαρτυρώ.
Της Νίζνας Γραικός Λαυρέντιος Μιχαήλ Αντώνοβιτς μαρτυρώ.
................

11 Απριλίου του έτους 1841


Ο Δήμαρχος Δημήτριος Πρίχος
Μέλος Μιχαήλ Κλιτσάς
Μέλος Νικόλαος Μπάφας
Μέλος Γρηγόριος Μάντοβ
Ο Γραφέας Ιωάννης Σιδούλιν


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΖΩΣΙΜΑ


Νίζνα 12 Φεβρουαρίου 1842

Από τα πράγματα που βρίσκονταν εδώ ............ ορίζω με τη θέλησή μου τα παρακάτω:
Τα 180 αργυρά εικονίσματα, μαζί με είκοσι μικρά ορειχάλκινα εικονίσματα που βρίσκονται στην οικία μου, που αξίζουν όλα μαζί μέχρι διακόσια αργυρά ρούβλια, να αποσταλούν απο το εδώ Γραικικό Μαγιστράτο (καθορίζονται τα πρόσωπα) ώστε αυτοί να τα αποστείλουν στα Ιωάννινα στους (καθορίζονται τα πρόσωπα) για να τα καταθέσουν στο εκεί Γενικό Ελληνικό Σχολείο της Ζωσιμαίας Αδελφότητος προς αιώνια μνήμη......